Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุใช้งาน 1 ปี)
 

      1. หนังสือเดินทางชั่วคราวออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

     2. การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ 2 ช่องทาง คือ
                   • ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  หรือ
                   • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์


      3. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว ได้แก่
                  • คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว  2 ชุด  |Download|
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)
                  • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
                  • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 2 ชุด
                  • จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 2 ชุด
                  • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 2 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
                  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (2 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)
                  • ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
      4. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
                  • ผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                  • กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                           - จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                           - สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                           - ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                           - สำเนาหนังสือเดินทาง
                           - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                  • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                           - เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
                           - หนังสือเดินทางฉบับจริง
                           - รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                           - Money Order or Cashier Check จำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ
                           - ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ท่าน
                   • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
                              Royal Thai Consulate, Los Angeles
                              Passport Department (C.I.)
                              611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                              Los Angeles, CA 90004

     5. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
                    หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
                                 - กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                                 - ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายเซ็น ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                                 - ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                   • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                                 - กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                                 - หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
                   • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                                - นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77