Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว ( Certificate of Identity - C.I.) เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง
 
      1. หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

      2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

      3. หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก

      4. การขอหนังสือสําคัญประจําตัวใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือสําคัญประจําตัวได้ 2 ช่องทาง คือ
             • ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  หรือ
              • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์


      5. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัว ได้แก่
             • คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว 3 ชุด  |Download|
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับ ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)
             • บันทึกการสอบสวน 3 ชุด |Download|
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)
             • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 3 ชุด
             • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
             • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
             • จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด
             • ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
             • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือ แนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือสําคัญประจําตัว)
             • ไม่ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. 

       6. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
            • ผู้ร้องและ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
            • กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
                       - จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
                       - สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
                       - ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
                       - สำเนาหนังสือเดินทาง
                       - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
                       - บันทึกการสอบสวน
            • ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกอบด้วย
                       - เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
                       - หนังสือเดินทางฉบับจริง
                       - รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
                       - ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งหนังสือสำคัญประจำตัวให้ท่าน
            • ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
                                    Royal Thai Consulate, Los Angeles
                                    Passport Department (C.I.)
                                    611 N. Larchmont Blvd., Floor 2
                                    Los Angeles, CA 90004

      7. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
            • หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว
                          - กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
                          - ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายเซ็น ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
                          - ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
             • หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
                          - กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
                          - หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง(บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
             • หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
                          - นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77