Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอจดทะเบียนหย่า
 
1. ขอบเขตการให้บริการ
สถาน กงสุลใหญ่ฯ จะจดทะเบียนหย่าให้กับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)

2. หลักเกณฑ์

•    คู่หย่าจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
•    สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า
 
3. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด
•    คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด
•    คำร้องขอจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
          คำแนะนำในการกรอก:
          - ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
          - การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “25 ปี 9 เดือน” ให้กรอกอายุ “25 ปี”
•    หนังสือสัญญาหย่า จำนวน 1 ชุด
          คำแนะนำในการกรอก:
          - ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร หากมีบุตรด้วยกัน โปรดระบุจำนวนบุตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) ทั้งนี้ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย
          - หากไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี”
          - ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สินให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”
          - ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”
•    หนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
•    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
•    US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)
•    ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

 4. ค่าธรรมเนียม
•    การขอจดทะเบียนหย่าไม่มีค่าธรรมเนียม

5. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนหย่า
•    กรอกคำร้องทั้งหมดและจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้น
•    นัดหมายขอจดทะเบียนหย่าล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยส่งคำร้องทั้งหมดและสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนหย่า
•    รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนหย่าเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
•    วันจดทะเบียนหย่า คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมาด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลานัดหมายดังกล่าว โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้วคู่หย่าจะได้รับใบทะเบียนหย่าในวันเดียวกัน

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        Royal Thai Consulate – General
        611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
        Los Angeles, CA90004
        Tel: 323 – 9629574 ext. 220

Download Form
1. แบบคำร้องขอนัดหมายการจัดทะเบียนหย่า [ Download ]
2. แบบคำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนหย่า
     2.1 แบบคำร้องนิติกรณ์ฝ่ายชาย
[ Download ]
     2.2 แบบคำร้องนิติกรณ์ฝ่ายหญิง
[ Download ]   
3. คำร้องขอจดทะเบียนการหย่า [ Download ]
4. หนังสือสัญญาหย่า [ Download ]


  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77