Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอจดทะเบียนสมรส
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
   
 
  2. หลักเกณฑ์
•    คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
•    คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
•    หากคู่สมรสฝ่ายชายไม่ได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด และหนังสือรับรองการทำงานแสดงรายได้จากสำนักงาน หรือ บริษัทที่ทำงานมาแสดง
•    คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม
•    หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการไทย หรือเป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแล   นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทยจะต้องมีหนังสืออนุมัติให้         จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง
•    หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้ว จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง
•    หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (หย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)
            - ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎร์ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
            - จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่ได้มีครรภ์ หรือ มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้
   
 

3. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
•    คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด (แบบคำร้องมี 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)
•    คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
•    หนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
•    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
•    US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)
•    เอกสารประกอบอื่น (หากมี ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์)

   
4. ค่าธรรมเนียม
•    การขอจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม
 
5. ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส
•    กรอกคำร้องทั้งหมดและจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้น
•    นัดหมายขอจดทะเบียนสมรสล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยส่งคำร้องทั้งหมดและสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนสมรส
•    รอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนสมรสเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
•    วันจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมาด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันเวลานัดดังกล่าว โดยนำเอกสารตัวจริงตามรายการข้างต้นมาแสดง ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน
 
6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        Royal Thai Consulate – General
        611 N. Larchmont Boulevard, Floor 2
        Los Angeles, CA90004
        Tel: 323 – 9629574 ext. 220
 
Download Form
1. คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส [ Download ]

  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77