Follow us on
       
 
 
 
 
 
 
  การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก        มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
   
 
  2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ เนื้อหาต้องระบุระดับการศึกษา, สาขาวิชาที่เรียน, วันที่เริ่มการศึกษา และวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
•    บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
•    สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
•    คำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาไทย พร้อมค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการรับรองคำแปล ทั้งนี้ ต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือ รวบรัดตัดตอน และจะต้องให้ผู้แปลลงนามและมีข้อความรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
   
  3. ค่าธรรมเนียม
•    ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
•    ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ชำระเป็น Money order หรือ Cashier check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
   
  4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
            - นำคำร้องนิติกรณ์ที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
            - หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
           - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
           - ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
           - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์
   
 
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]
   
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77