การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
 
  1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ) สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 มลรัฐในเขตอาณา คือ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง  อลาสกา อริโซนา โอเรกอน ไอดาโฮ ฮาวาย (รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก)
   
 
  2. เอกสารที่ต้องใช้
•    คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ
•    หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
•    บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
   
  3. ค่าธรรมเนียม
•    อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ
•    ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
   
  4. การยื่นคำร้อง
•    ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลา 1 วันทำการ ยื่นเอกสารระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และรับเอกสารคืนเวลา 15.00 น. ของวันทำการเดียวกัน
•    กรณียื่นทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้
            - นำหนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความแล้วไปผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้การรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
            - หากไม่ประสงค์จะส่งบัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริง ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยให้ผ่านการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public หรือใช้ Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
            - เตรียมซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน
            - ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมค่าธรรมเนียมและซองติดแสตมป์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ
            - สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร สำหรับระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับอัตราค่าแสตมป์และประเภทการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ท่านเลือก ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

   
 
Download Form
1. คำร้องนิติกรณ [ Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจ
     2.1 มอบอำนาจทั่วไป
[ Download ]
     2.2 มอบอำนาจสำหรับการย้ายทะเบียนบ้าน
[ Download ]
     2.3 มอบอำนาจและให้ความยินยอมบุตรซึ่งอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง
[ Download ]
     2.4 มอบอำนาจเรื่องที่ดิน-โฉนด (ท.ด.21) [ Download ]
     2.5 หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน-น.ส.3 ฯลฯ (ท.อ.4) [ Download ]
     2.6 หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับห้องชุด) [ Download ]
3. หนังสือให้ความยินยอม
     3.1 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
[ Download ]
     3.2 หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรมเรื่องทั่วไป
[ Download ]
     3.3 หนังสือให้ความยินยอมสละมรดกที่ดิน [ Download ]
4. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (กรณีขอรับบำเหน็จ หรือบำนาญ)
[ Download ]
5. แบบฟอร์มโนทารี่ พับบลิ / Notary Public Form (กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์) [ Download ]
   
  ดูข้อมูลอื่นๆ
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on