Follow us on
       
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับกาชาดสหรัฐฯ และโบสถ์คริสต์จักรไทยเอ้าท์รีชจัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

thumbnail_1 (1).jpg

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ American Red Cross Los Angeles จัดการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” สำหรับอาสาสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครชุมชนไทย และนำความรู้/ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนของตนเอง ณ โบสถ์คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมกว่า ๖๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินและหน่วยงานกู้ภัยอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยได้ เนื่องจากระบบการสื่อสาร/ ระบบคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในชั้นต้นด้วยตัวเอง ได้แก่

๑. การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุนเฉิน (emergency kit) ๑.๑ น้ำดื่ม ๑ แกลลอน/ คน/ วัน ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย นกหวีด อุปกรณ์เปิดกระป๋อง อาหารกระป๋อง ๑.๒ เสื้อผ้า รองเท้า วิทยุ เงินสด ถุงมือแบบหนา อุปกรณ์ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่าง เอกสารสำคัญ บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง ใบเสร็จเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ซึ่งใช้เป็นหลักฐานระบุที่พักอาศัยได้ ๑.๓ ยา อาหารว่าง อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย เอกสารสำคัญ ของเล่น (สำหรับเด็ก) อาหารสุนัข-แมว ทั้งนี้ การจัดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับครอบครัว ควรเตรียมให้เพียงพออย่างน้อย ๓ วัน – ๒ สัปดาห์ รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถ บ้านพักและใกล้เตียงนอน สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน อาทิ รองเท้า เสื้อหนาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ

๒. การวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (make a plan) ๒.๑ หารือกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ลักษณะของที่พักอาศัย/ สถานที่ทำงานอยู่ในอาคารสูงหรือไม่ มีคนชราพักอาศัยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลในครอบครัว/สถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ๒.๒ วางแผนการติดต่อสื่อสารกับญาติ/ เพื่อนนอกมลรัฐที่เกิดเหตุ เนื่องจากระบบการสื่อสารภายในพื้นที่เกิดภัยพิบัติอาจขัดข้อง รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย และจุดนัดหมายของครอบครัว ๒.๓ ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติของแผนฉุกเฉินปีละ ๒ ครั้ง และตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาทิ ถังดับเพลิง smoke detector

๓. ศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ๑) KNX 1070 AM และ KFI 640 AM ๒) reverse 911 โดยการลงทะเบียนขอรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินทางโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือที่เว็บไซต์www.alert.lacounty.gov และ www.notifyla.org ๓) ลงทะเบียนขอให้มีการแจ้งบุคคลในครอบครัวว่าตนเองปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่เว็บไซต์ www.safeandwell.org

๔. ศึกษาขั้นตอนการเปิด/ ปิดระบบน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สของบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรณีเกิดเกิดภัยพิบัติ

๕. ฝึกซ้อม/ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ ศบ. ศรศักดิ์ กิตติสาร ศิยาภิบาล และ อ. ทวีพงษ์ ยินธรรม์ คริสตจักรไทยเอาท์รีชฮอลลีวูด ที่สนับสนุนสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มและการจัดการอบรม และอาสาสมัครจากทุกองค์กรและในนามส่วนบุคคลที่เข้าร่วมการอบรมทุกคน

thumbnail_2.jpg

admin
8 ธันวาคม 2560

อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77