ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง (Procurement Notice)

ประกาศราคากลาง ค่าเช่าสถานที่จัดงานวันชาติประจำปี๒๕๖๐
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on