สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "What makes IRS audit you?" ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ สำรองที่นั่งได้ที่คุณฝน ๕๖๒-๕๓๓-๑๗๓๙. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอรับอาสาสมัครชุมชนไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ จัดเตรียมถุง/อุปกรณ์ยังชีพ การวางแผนรับมือภัยพิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ Thai Outreach Hollywood Church ที่อยู่ 1800 N.Western Ave. Los Angeles, CA 90027 โดยสำรองที่นั่งได้ที่คุณณัฐพงศ์ฯ โทร ๓๒๓-๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ อีเมล์ nattapong.c@thaiconsulatela.org โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม
 
 

 
               
Follow us on 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on