รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางทั่วไปของประเทศไทย
 

list free visa.jpg

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77
share this on