Follow us on
       
 
 
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑.  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org/TALP.html และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์ที่ Royal Thai Consulate General Los Angeles 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004 หรืออีเมล์มาที่ issaree.p@thaiconsulatela.org  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.  เอกสารประกอบการสมัคร

(๑)   ประวัติย่อ (Resume)
(๒)   เรียงความภาษาไทยหรืออังกฤษความยาวไม่เกิน ๒ หน้า ระบุเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการและความคาดหวัง การนำสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์หลังจากเข้าร่วมโครงการ
(๓)   เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุดจากสถาบันการศึกษา
(๔)   สำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือ Permanent Resident Card ออกโดยทางการสหรัฐฯ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือได้รับอนุญาตให้อยู่พำนักในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(๕)   สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้สมัคร (หากมี)
(๖)   สำเนาหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหลักฐานแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของบิดาหรือมารดา
(๗)   หนังสือแนะนำ (Letter of Recommendation) จากครูอาจารย์ และ / หรือ องค์กรสาธารณะที่ช่วยเหลือชุมชน

๓.  กระบวนการคัดเลือก 
คณะกรรมการคัดเลือกของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งอาจจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดำเนินการทางวีดีทัศน์ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

๔.  การประกาศผล
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ www.thaiconsulatela.org ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77