Follow us on
       
 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

     ๑.  อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี
     ๒.  บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย
     ๓.  มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาหรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
     ๔.  กำลังศึกษา (ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา) หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา
     ๕.  มีความเป็นผู้นำสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
     ๖.  หากมีประวัติด้านการทำงานอาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

     ๑.  สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้เงินสนับสนุนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานเป็นจำนวน ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
     ๒. ในกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจากนอกเขตนครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหาที่พักให้ในช่วงที่ฝึกงานตามความเหมาะสม

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77