Follow us on
       
 
 
โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันให้มีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันให้มีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ 
(THAI AMERICAN LEADERSHIP PROJECT)

 วัตถุประสงค์

      ๑. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้เยาวชนไทยอเมริกันในสหรัฐฯ สนใจการทำงานเพื่อสาธารณะในภาครัฐและการเมืองสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเสริมสร้างบทบาททางการเมืองของชุมชนไทย - อเมริกันในสหรัฐฯ ในอนาคต

       ๒. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคการเมืองของสหรัฐฯ กับชุมชนไทยในมลรัฐต่าง ๆ 

Ledership_2018ไทย.jpg

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77