Follow us on
       
 
 
ABOUT THE PROGRAM
 

กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ

 

TAFP มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๑ สัปดาห์ โดยคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
- ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นที่เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เป็นเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ และอีก ๓ สัปดาห์จะได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเด็นสำคัญอื่นๆ ดูงานด้านการพัฒนา ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งจะมีโอกาสได้ไปพักกับครอบครัวหรือญาติที่ประเทศไทยด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
           TAFP มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 สัปดาห์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 19 กันยายน 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นที่เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เป็นเวลาประมาณ 9 สัปดาห์ และอีก 2 สัปดาห์จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเด็นสำคัญอื่นๆ ดูงานด้านการพัฒนา ทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งจะมีโอกาสได้ไปพักกับครอบครัวหรือญาติที่ประเทศไทยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ด้วย

 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77