Follow us on
       
 
 
ศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอโดยกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเลือกตั้งฯ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ 13 รัฐ (แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา อริโซนา โคโลราโด ฮาวาย โอเรกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนทานา และไวโอมิง) ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจึงใคร่ขอเชิญชวนคนไทยในสหรัฐอเมริกาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้
• ผู้มีสิทธีเลือกตั้งฯ
• การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
• วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
• ประกาศและข่าวสารนิเทศของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
• ติดต่อและสอบถามข้อมูล
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
ตามมาตรา 95 และ 96 ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมาตรา 31 และมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ มีดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย แต่หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
1.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
1.4 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
1.5 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่
1.6 ไม่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
1.7 ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยกฎหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ หน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตามมาตรา 109 – 112 ของพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีนัยว่า ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 24 มกราคม 2562 นี้
การลงทะเบียนฯ จะกระทำได้ 3 ช่องทาง โดยให้ท่านเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
- ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com หรือ
- ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk In ) ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสในวันและเวลาราชการ หรือศูนย์เลือกตั้งนอกราชจักรตามสถานที่และเวลาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประกาศ หรือ
- กรอกแบบคำร้อง "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว จ่าหน้าซองถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เลขที่ 611 North Larchmont Blvd, Los Angeles, CA 90004  หรือส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางโทรสาร หมายเลข (323) 962-2128 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
3. วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่กว้างขวางของเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ กอปรกับการมีข้อจำกัดด้านเงื่อนเวลา สถานกงสุลใหญ่ฯ คาดว่า จะใช้การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ (กล่าวคือ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้และมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อลงคะแนนแล้วก็ปิดซองที่ให้ไปคราวเดียวกัน ส่งไปรษณีย์กลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในเวลาที่กำหนด หรือนำซองเลือกตั้งที่ปิดผนึกแล้วมาหย่อน ณ จุดรับคืนซองบัตรเลือกตั้งฯ) ซึ่งเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5. ประกาศและข่าวสารนิเทศของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
     • PR46/2561 เรื่อง ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
     • PR48/2561 เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
6. ช่องทางการรับข่าวสารจากหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ 
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ในโอกาสแรกที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้ ในการนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง  
 - เพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ที่ @thaiconsulatela 
 - เว็บไซต์ (www.thaiconsulatela.org) 
 - Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) 
 - ทวิตเตอร์ (ThaiCGLA) 
 - อินสตาแกรม (thaiconsulatela) 
Top Banner เลือกตั้ง2.jpg

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดทำหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา แอริโซนา โคโลราโด ฮาวาย 
ออริกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนแทนา ไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวม และดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐฯ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก 


• การขอแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ของที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
ประกาศและข่าวสารนิเทศของที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
• 
ช่องทางการรับข่าวสารจากที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 


1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

ตามมาตรา 95 และ 96 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมาตรา 31 และมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ มีดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย แต่หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
1.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
1.4 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
1.5 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่
1.6 ไม่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
1.7 ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย


2. การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ กับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ตามมาตรา 109 – 112 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีนัยว่า ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ทุกคน โดยระบบลงทะเบียนฯ จะเปิดระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาประเทศไทย

การลงทะเบียนฯ สามารถกระทำได้ 3 ช่องทาง โดยให้ท่านเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

ช่องทางที่ 1  ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ออนไลน์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.khonthai.com โดยต้องมีเอกสาร 1.บัตรประชาชนรุ่นที่มีชิปและ 2.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (เป็นวิธีที่สะดวก รู้ผลรวดเร็วที่สุด และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนเองได้)
ช่องทางที่ 2  ลงทะเบียนด้วยตนเอง ( Walk-In ) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นแบบฟอร์ม "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" [Download] และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางหรือสำเนา หรือ บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นของทางราชการไทยที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
ช่องทางที่ 3 หากไม่สามารถทำตาม 2 วิธีข้างต้นได้ ก็อาจส่งฟอร์มคำขอลงทะเบียน "ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง" [Download] ทางไปรษณีย์ หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจ [Download] ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนมายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมแนบสำเนาหน้า-หลังของบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทยพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยจ่าหน้าซองถึง Royal Thai Consulate-General (Election), 611 North Larchmont Blvd, Floor 2, Los Angeles, CA 90004  ทั้งนี้ โดยแบบคำลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

3. วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ เพียงวิธีเดียว (ดังเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา) กล่าวคือ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้และมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อลงคะแนนแล้วก็ปิดซองที่ให้ไปคราวเดียวกัน ส่งไปรษณีย์กลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือนำซองเลือกตั้งที่ปิดผนึกแล้วมาหย่อน ณ จุดรับคืนซองเลือกตั้งฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยให้ซองเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นอย่างช้าที่สุด

4. ประกาศและข่าวสารนิเทศของที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ

    • PR46/2561 เรื่อง ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
    • PR48/2561 เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ
    • PR6/2562 เรื่อง การเปิด “ศูนย์เลือกตั้ง” ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
    • PR7/2562 เรื่อง ขอเชิญชวนคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
   
 • แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใครบ้าง...ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
    • แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญขวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนเลือกตั้ง 
    • แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส


5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    - เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/

6. ช่องทางการรับข่าวสารจากที่เลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ 


สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ เป็นระยะๆ ในการนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง   
- เพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ที่ @thaiconsulatela  
- เว็บไซต์ (www.thaiconsulatela.org)  
- Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles)  
- ทวิตเตอร์ (ThaiCGLA)  
- อินสตาแกรม (thaiconsulatela)

7. การขอแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) หรือภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2562 ตามเวลาราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยให้กรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org/election2019) หรือทำเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มายื่นที่ศูนย์เลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ Royal Thai Consulate-General, Los Angeles (Election), 611 N Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA, 90004 ทั้งนี้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ (1) 323-327-6156 และ (1) 323-327-6189

* * * * *
              
Download Form
1. คำลงทะเบียน "ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" Download ]
2. หนังสือมอบอำนาจ [ Download ]   
3. หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ [ Download ] 
   
ศูนย์เลือกตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ที่อยู่ส่งไปรษณีย์ : Royal Thai Consulate-General, Los Angeles (Election) 
                         611 North Larchmont Blvd, Floor 2, 
                         Los Angeles, CA 90004
โทรศัพท์: (323) 327-6156 และ (323) 327-6189
โทรสาร: (323) 962-2128
 www.thaiconsulatela.org/election2019
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77