โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันให้มีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ
 
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมและระยะเวลาโครงการ | คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร | ติดต่อ  

โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกันให้มีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯ 
(THAI AMERICAN LEADERSHIP PROJECT)

       (๑) เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้เยาวชนไทยอเมริกันในสหรัฐฯ สนใจการทำงานเพื่อสาธารณะในภาครัฐและการเมืองสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นและวางพื้นฐานสู่ความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักการเมืองเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ได้ดีที่สุด  จึงเห็นควรให้สนับสนุนเยาวชนไทยอเมริกันในสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานภาครัฐและสนใจที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองควบคู่กันไปด้วย วิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าไปสัมผัสงานการเมืองผ่านการเป็นอาสาสมัครหรือการฝึกงานกับนักการเมือง

       (๒) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคการเมืองของสหรัฐฯ กับชุมชนไทยในมลรัฐต่าง ๆ
 

 
 
 
 
Royal Thai Consulate General , Los Angeles. All rights reserved. Tel : 323.962.9574 - 77

Niclas Kjellström Matseke